Otázka: Může psychologická léčba založená na přehodnocení primární chronické bolesti zad s procesy, které nejsou nebezpečné pro centrální nervový systém, přinést výraznou a trvalou úlevu od bolesti?

Zjištění: Účinky léčby na bolest byly zprostředkovány snížením přesvědčení, že bolest znamená poškození tkáně, a podélné funkční zobrazování magnetickou rezonancí ukázalo snížení prefrontálních reakcí na vyvolanou bolest zad a zvýšení klidové prefrontálně-somatosenzorické konektivity u náhodně vybraných pacientů pro léčbu ve srovnání s náhodně vybranými pacienty k užití placeba nebo obvyklé péči.

Zdroj: JAMA Psychiatry, datum: 29.10.2021

Effect of Pain Reprocessing Therapy vs Placebo and Usual Care for Patients With Chronic Back Pain

Question:  Can a psychological treatment based on the reappraisal of primary chronic back pain as due to nondangerous central nervous system processes provide substantial and durable pain relief?

Findings: Treatment effects on pain were mediated by reduced beliefs that pain indicates tissue damage, and longitudinal functional magnetic resonance imaging showed reduced prefrontal responses to evoked back pain and increased resting prefrontal-somatosensory connectivity in patients randomized to treatment relative to patients randomized to placebo or usual care.