Q/A

Otázky a odpovědi (Q/A)

Pokud by vám chyběla jakákoliv informace, zeptejte se nebo se objednejte na krátkou konzultaci zdarma – kontakt.

Níže rozklikněte témata, která vás zajímají.

Hypnóza a hypnoterapie, vedená meditace, nahrávka
 1. 1. Co je to hypnóza?
  1. Hypnóza je stav vaší mysli.
  2. Stavem mysli je spánek, který je pro odpočinek vědomí od těla. Bdělý stav mysli je zaměřen na externí vlivy, které rychle zpracovává a které následně ukládá do mysli podvědomé. Hypnóza je soustředěný stav mysli, který je zaměřený na naše nitro, tedy na naši podvědomou mysl, kde máme svůj archiv informací ze života. Do našeho archivu se vracíme k nezpracovaným informacím (trauma, vnitřní bloky, neuzavřené situace a vztahy) nebo k informacím (zážitkům, výkonům, úspěchům), které si potřebujeme připomenout.
  3. Stav hypnózy je náš vlastní stav, který nám umožňuje informace s nadhledem zpracovat a uzavřít, abychom měli prostor na zážitky nové. V hypnóze neplyne čas jako při bdělém stavu vědomé mysli, v hypnóze jsme k meziprostoru a děje či souvislosti se vynořují najednou. Proto také můžeme rychle dojít k uvědomění, která plynou z našich prožitých zkušeností. Hypnóza nám umožňuje se poznat a uvědomit si, kým jsme a kým chceme být, oproti snahám být někým jiným. V hypnóze můžeme najít příčiny svých bloků a problémů. V hypnóze můžeme objevit svůj talent a smysl svého života. V hypnóze se můžeme otevřít vůči možnostem nebo novým situacím. V hypnóze můžeme přenastavit své jednání a chování, které ovšem potřebujeme přijmout i vědomou myslí – mysl je funkčně rozdělena na vědomou a podvědomou, ale naše vědomí využívá celou mysl. Jakmile využíváme pouze jednu mysl, tak nám chybí zdravá vyrovnanost, nebo míváme nesoulad mezi rozumem a srdcem.

 1. 2. Ztratím v hypnóze nad sebou kontrolu?
  1. Ne, se mnou máte v hypnóze nad sebou naopak snad tu největší možnou kontrolu.
  2. V hypnóze při hypnoterapii máte nad sebou mnohem větší kontrolu než za běžného vědomého stavu. Protože se maximálně soustředíte sami na sebe. Díky čemuž dokážete svůj stav hypnózy vhodně využít a zpracovat si vnitřně cokoliv, co potřebujete. Abyste si uvědomili důležité poznání, tak potřebujete být při vědomí, chcete si pamatovat, na co jste přišli. V hypnóze nejste v bezvědomí, protože neztrácíte funkčnost mysli. Můžete se dostat do stavů, kdy necítíte bolest nebo necítíte část těla, ale to je opět skrz vaše vlastní soustředění a váš vlastní úmysl.
  3. Vaše podvědomí vás chrání, takže co nechcete, to sobě ani druhým nedovolíte. Vy máte nad sebou kontrolu.
  1. Mnozí z nás podléhají manipulaci, aniž by si toho byli vědomi.
  2. V hypnóze se díváte sami do sebe, kde máte nad sebou kontrolu jedině vy sami. Jakmile jednou objevíte, co nebo kdo vás manipuluje, následně se můžete rozhodnout, zda se necháte dál manipulovat nebo ne. Takže vám hypnóza také pomáhá mít nad sebou kontrolu.
  3. Zároveň také manipulujeme druhými, aniž bychom si to plně uvědomovali, případně to považujeme za správné. Například když myslíme či jednáme za druhé a myslíme to v dobrém, nebo když pomáháme druhým, aniž bychom věděli, zda je pomoc chtěná nebo potřebná. Manipulujeme s dětmi, se slabšími nebo s méně uvědomělejšími lidmi. Pokud sami manipulujeme, pak se také můžeme oprávněně obávat, že někdo druhý může manipulovat i s námi. Tím, že přestaneme manipulovat druhými, získáváme nad sebou kontrolu, a získáním kontroly nad sebou přicházíme o obavu, že druhého necháme s námi manipulovat. Přestáváme být manipulaci otevřeni.
 • 3. Co se dá hypnózou řešit? Jak mi může hypnoterapie pomoct?
  • Hypnóza a hypnoterapie slouží k hlubokému (sebe)poznání.
  • Příklady jsou uvedené níže. Aplikace je velmi široká, protože se napojíme na své nitro, na svou mysl tak hluboko, že se dostaneme k celému archivu svých dosud nabytých informací a poznání. Což znamená, že se dostaneme ke zdroji svých bloků, emocí, vnitřně neuzavřených situací, ale i ke zdroji, kde si můžeme změnit směr své pozornosti nebo se vnitřně otevřít novému směru či novým zkušenostem.
  • Pokud nejsme v pohodě, vnímáme jakýsi blok, který nejsme schopni běžně identifikovat nebo nejsme schopni najít řešení našemu stavu, a to včetně fyzických zdravotních projevů, pak je nejvhodnějším místem k hledání právě naše mysl podvědomá. Záleží na tom, co nás trápí.
  • Z příkladů negativních pocitů a emocí, co nás může trápit a limitovat, mohu vyjmenovat strach, úzkost, fóbie, závislost (včetně závislosti na druhém, na vztahu, na pocitu, na jídle či na pomoci), obsese, silný chtíč, lpění, nízké sebevědomí, nedůvěra, nervozita, žárlivost, agresivní výbuchy, deprese, melancholie, neúspěch, (sebe)lítost, nešťastnost, letargie, nenaplněnost, strnulost, sebestřednost apod.
  • V podstatě můžeme v podvědomí zpracovat a porozumět našim negativním emocím čili emocím plynoucích z našich nedostatků, ať už jsou reálné či na základě naší víry. Zpracováváme takové emoce, které nás již limitují a nevhodně ovlivňují. Zpracování pak funguje na vnitřním přesměrování naší pozornosti od negativních emocí či víry, že nedostatky máme. Není to žádná magie ani zázrak. Fungujeme na poměrně jednoduchých principech, které naše mysl zná a kterými se naše mysl řídí. Proto je velmi vhodné se poznat do hloubky, poznat tyto principy a tím nad sebou převzít kontrolu, aby nás již ani emoce nekontrolovaly. Dojdeme do vyrovnaného stavu.
  • Tedy hypnóza a hypnoterapie pomáhá k (sebe)poznání a překonávání se, čímž se postupně dostáváme do stavu, kdy sebe i okolní vlivy zvládáme vyrovnaně a tím se stává život pro nás jednodušší. Výzvy se nám jeví jednodušší, okolí nás jen tak nerozhodí, nebojíme se žít a poznávat, nebojíme se ukončovat a začínat nové zkušenosti.
  • Můžeme zpracovat nevhodné či limitující jednání a chování. Naše jednání je důsledkem, proto v hypnóze hledáme i prvotní příčinu, která vede k našemu jednání. Například se jedná o útěk, přebíhání z extrému do extrému, neschopnost se odpoutat, opakovaně říkat nevhodné věci, opakované vyhledávání nevhodných partnerů či situací, vracení se k závislostem, nenaslouchání druhým, hledání jednoduchých či povrchních „řešení“, neschopnost se překonat, přejídání se, potřeba se neustále obhajovat, potřeba se bránit útokem, souzení a odsuzovaní druhých, neschopnost se rozhodovat či realizovat své záměry apod.
  • Ve finále pracujeme s pozitivními emocemi, které chceme posílit či navýšit. Třeba radost, vnitřní klid, neutralita, volnost, úleva, osvobození, plynulost, odvaha, sebedůvěra, důvěra, odpoutání se, otevřenost apod. A obdobně pracujeme na otevřenosti k našemu jednání a chování, které do budoucna chceme.
  • Pouze Vy a Vaše vědomí určuje, kdy a jak nové nastavení přijme za své. Záleží na okolnostech, které jsou pouze Vám vlastní, ať už se jedná o Vaši svobodnou vůli nebo Vaše reálné aktuální možnosti a schopnosti.
  • Své aktuální reálné možnosti i schopnosti také můžeme objevit právě v hypnóze. Stejně tak v tomto soustředěném stavu můžeme objevit svůj talent, odpovědi či řešení k našim situacím.
  • Další aplikací je regrese do minulých životů. Ať už věříme v kontinuitu vědomí čili duše nebo nevěříme, regrese přináší další poznání, které nám může porozumět sobě i svým situacím. Se mnou nebudete cokoliv upravovat v jiném životě, budete pouze pozorovatelem. Jsou to aktuální životy, co můžeme upravovat a měnit, respektive naše další kroky právě třeba s nabytým poznáním z jiných životů. Zároveň doporučuji regresi až když poznáte svůj stav hypnózy.
  • Hypnóza je vhodným prostředkem, bez použití chemikálií, k napojení se na prostor a zdroje mimo naše vědomí, např. na informační pole. Pokud člověk nemá dostatečně vyzrálé vědomí s takovým poznáním či nastavením, které mu snadno umožní takové napojení, pak je potřeba opakovaně a postupně objevovat a poznávat své vhodné způsoby napojování, včetně poznávání sebe i existence, a pak i samotného napojení, kontaktu a dosažených informací. Jednoduše řečeno, napojit se můžeme, ale porozumět a dál poznávat tyto zdroje chce praxi, jako cokoliv v životě.
  • Hypnóza je obecně vhodným prostředkem k poznání bez externích látek, které sice mohou uvolnit naši rozumovou část mysli a tím se můžeme jednodušeji napojit na podvědomí či ještě dál, ale zároveň tím ovlivňuje naše vnímání a tím i výsledek zážitku, reálnost poznání nebo porozumění zážitku. A to hlavně v případě, pokud je jedna část mysli nekontrolovatelně utlumena, protože jiná část je nekontrolovatelně podpořena. V hypnóze máme nad sebou kontrolu mnohem větší, než za běžného stavu. Při použití podpůrných látek kontrola ubývá. Je ovšem možné, že praxí v užívání látek postupně najdeme zhruba množství, které může napojení spíš pomoci, ale k tomu bychom také potřebovali, aby látka na nás působila stále stejně a abychom my sami byli během každého napojení v tom samém rozpoložení fyzickém, psychickém i mentálním. Což je, dle mého názoru, spíše nepravděpodobné. V hypnóze reagujeme dle svého aktuálního stavu i na svůj reálný aktuální stav. Pro mě je to tedy i reálné poznávání pod kontrolou a bez ovlivňování.

 • 4. Dostanu se do hypnózy, když jsem analytický typ a silně se kontroluji?
  • To záleží na Vás.
  • Pokud se budete bránit hypnóze, pak bráníte sami sobě v napojení se na vaše vlastní podvědomí, na vaši vlastní mysl, na kterou jste stejně denně napojeni. A v čem by byl účel náhlého uzavření se své mysli, na kterou jste stále napojeni? Už proto je možná naše podvědomí běžně skryto před naší vědomou myslí, abychom naši podvědomou mysl kvůli svému strachu „nezazdili“, nebo ji kvůli našemu nepochopení nechtěli odstranit. Radši je schovaná, ovládá za nás tělo, uchovává a aktivuje emoce i instinkty, uchovává veškeré nabyté informace, abychom žili a přežili v dobách, kdy jsme malí, bezmocní a neuvědomělí. Jakmile poznáte sebe zevnitř, poznáte svou skutečnou sílu, moc a kontrolu nad sebou a jste připraveni převzít od své podvědomé mysli kontrolu, třeba nad svými emocemi, reakcemi a instinkty.
  • Nechcete se otevřít před druhým člověkem? Víte, já detaily nepotřebuji znát, jen vy vnitřně vše uvidíte, uslyšíte a budete vnímat. Já vás pouze provedu procesem ukončení, zahojení a/nebo nastavení otevřenosti vůči novému stavu bytí. Jsem také bez potřeby vás poznat nebo soudit. Naopak si myslím, že nejsme ani schopni druhé plně posoudit, protože nežijeme život(y) druhých. Takže pak snad jen zbývá si pro sebe zvážit, co je v důsledku výhodnější – otevřít se sobě, vnitřně si vyřešit své trápení a přestat bát, anebo se dál obávat…? Samozřejmě, že i strach nám něco dává, jen by nás neměl omezovat a kontrolovat.
  • Pokud se bojíte přijít o kontrolu nad sebou, pak je možné, že máte přehnanou kontrolu nejen nad sebou, ale i potřebu kontrolovat (manipulovat) okolím. Což vás pravděpodobně stojí i mnoho (nadbytečného) úsilí a obíráte se možná také o příležitosti, které nepřichází v požadované formě, nad kterou byste mohli mít kontrolu. Omezuje-li vás vaše kontrola, pak se stačí sobě otevřít a v sobě si srovnáte vše potřebné na nejpřijatelnější úroveň.

 • 5. Dokáže se do stavu hypnózy dostat každý?
  • Ne. Ale pokud se zajímáte o sebe, o své poznání, o svůj růst a o svou mysl, pak bych řekla, že na 99% se napojíte na své podvědomí nebo i dál.
  • Někteří z nás jsou ještě velmi nevyzrálá vědomí (duše), takoví nováčci mezi námi, kteří ještě nemají vyvinutou individualitu. Jiní jsou spíš mimici, a tudíž i napojení na jejich nitro může být obtížné, pokud vůbec možné. Případně se nedá odhadnout, na co se tito nováčci napojí. Nicméně, tito nováčci na terapie z 90% nepřijdou. Pokud by přišli, i tak bychom mohli udělat relaxaci a vizualizaci, která uleví od stresu tohoto světa.
 1. 6. Jsou účinky hypnózy a hypnoterapie trvalé?
  1. Pokud uzavíráme trauma, opouštíme osobu nebo situaci z minulosti, pak zůstává uzavřená a tím je účinek trvalý.
  2. Ale jinak ani život není trvalý. Účinky hypnózy jsou dlouhodobé. Čím více se dále vědomě udržujeme ve stresových situacích, tím více se oslabujeme a pak je vhodné hypnoterapii nebo meditaci opakovat, a udržovat si tak svou nabytou vyrovnanost.
  3. Hypnózu bych použila na kompletní očistu. Posléze se dá hypnóza využít operativně dle potřeby nebo pro objevování sebe a neviditelného světa.
  4. Aby zůstala květina natrvalo stejná, tak ji můžete zamrazit, čímž zastavíte její život. Pokud od sebe nechcete, abyste svůj život přestali prožívat, tak ani nečekejte, že cokoliv ve vás může zůstat stejné natrvalo. Vaše tělo se neustále mění a reaguje na okolní vlivy, stejně tak vaše mysl a vědomí.
  5. Účinky jsou tak trvalé, jak sami chcete, aby byly trvalé. Ani hypnóza za vás sama nic neudělá, potřebujete se vědomě rozhodnout pro změnu a její aplikování ve vašich životech. Stav hypnózy je vaším vnitřním mocným nástrojem, abyste se dostali ke svému podvědomí. Čím více se poznáváte a umíte se sebou pracovat, tím trvalejší účinky jsou.
  1. Díky hypnóze se můžete vnitřně odpoutat od minulosti, a to včetně poznání z prožitých situacích, takže pochopíte smysl vašich zkušeností a tím se můžete plně otevřít novým situacím. S nabytým poznáním ze zkušeností se dál jasněji orientujete ve svém životě a vhodně se rozhodujete o svém životě. Až s poznáním a s pochopenými zkušenostmi totiž můžeme žít jednodušší život.
  2. Hypnóza nám pomůže se pročistit kdykoliv potřebujeme. Během života se plníme, právě neuzavřenými stavy, ale i stresy. Stres můžeme mít fyzický nebo psychický, nicméně obdobně jako máme jednu mysl ze dvou částí, tak i fyzično a psychika jsou částmi jednoho celku, které se navzájem ovlivňují. Stresy, negativní emoce, dlouhodobé pocity nedostatků či nenaplnění nás zaplňují a nezbývá už prostor pro nic dalšího. Navíc tělo pak může onemocnět, což je fyzický projev (zhmotnění) vašeho psychického stavu, a naopak. V hypnóze si odlehčíme, ulevíme a můžeme se od těchto zátěží osvobodit, což uděláme pouze v případě, že pochopíme, z jakého důvodu jsme danou zátěž měli a co nám dala. Proto rychlá povrchní řešení, například chemické pozměnění mysli (drogy, medikamenty, alkohol), můžou fungovat dočasně, ale nevyřeší příčinu – nepřišli jsme si na své poznání jen chceme zalepit či opravit důsledek. Externí látky nám mohou pomoct překonat nejhorší stav, kdy se už vzdáváme. Ale pokud poznáme sebe, tak místo externích látek můžeme využít náš přirozený stav mysli. Z praxe mé i jiných vyplývá poznání, že jakmile se člověk pozná a pochopí se do hloubky, třeba skrz hypnózu či jiný soustředěný stav, tak nemá potřebu se vzdávat a život prožívá.
 1. 7. Jak probíhá hypnoterapie?
  1. Hypnoterapie je provádění procesem vašeho vnitřního poznání.
  2. Sdělíte mi téma či problém, který byste chtěli vyřešit. Sdělíte pouze takové detaily, které jsou vám komfortní. Osobně detaily nepotřebuji, vy je znáte a vy se svými informacemi, které máte v sobě, vnitřně pracujete. Rozhovor před terapií je mezi 10 až 15 minutami a přecházíme k hypnoterapii.
  3. Hypnoterapie je tak účinná, jak moc se sami sobě otevřete. Proto také většinou samotné hypnoterapeutické technice předchází uvolnění těla i mysli, abyste se sobě lépe otevřeli. Ovšem jste-li moc unavení, spíš v rámci uvolnění usnete. Není-li to vaším cílem, radši se přeobjednejte.
  4. Dále vás provedu terapií, abyste si našli v sobě, co potřebujete. Celou terapií vás vedu, soustředím se na vás, abyste si vhodně v sobě zpracovali svou záležitost. Nepotřebuji vás poznat a pochopit, nejsem psycholog. Nepotřebuji vám dávat rady, protože pouze vy sami si můžete průběžně přicházet na to, co je pro vás správné a vhodné. Já vám pomůžu k sebepoznání a pochopení sebe i vašich situací v životě. A vy se během terapie věnujete pouze sobě. Provedu vás vaším poznáním. Ukážu vám, jak si můžete pomoct sami.
  5. Hypnoterapie zná techniky, které se kombinují dle potřeb klienta v danou chvíli. Často se nakonec řeší jiný problém, než ten, se kterým klient přichází. Při hypnoterapii používám vaše slova a vaše vlastní poznání. Podvědomě nepřijmete nic, co by vám nebylo vlastní, čemu nejste otevřeni anebo co pro vás není vhodné.
  6. V rámci terapií není potřeba prožívat vaše situace znovu, zvlášť traumatické situace. Soustředíme se na dopady situací, kterými jsou vyvolávané emoce či návyk. Snížením či eliminací dopadů (emocí, pocitů, návyků) snížíme či eliminujeme vliv spouštěče (připomínka prožité situace) a příčiny (prožitá situace).
  7. Hypnoterapie probíhá ve vašem tempu. Při hypnoterapii si vše pamatujete. Potřebujete si pamatovat svá poznání, to je účel hypnoterapie. Samotná hypnoterapie trvá mezi 20 až 40 minutami.
  8. Situace či téma je vhodné zpracovat více technikami, pokaždé poznáte další důležité uvědomění (aha moment) a pokaždé prohlubujete osvobození nebo posilňujete nový návyk či otevřenost ke změně. Traumata, psychosomatické problémy a eliminace dlouhodobých závislostí je na více sezení, byť už po prvním sezení se člověk cítí lépe. Sice s hypnoterapií se můžeme vejít do 5 až 10 sezení u složitějších případů, ale pokaždé procházíme procesem, a proto je vhodná terapie doplňující, případně koučink, při kterém si dovolíte se s novým stavem a s vaším novým „já“ sžít.
 1. 8. Regrese a minulé životy
  1. Ve stavu hypnózy se můžete napojit na jiné doby a časy, tedy na minulý či budoucí život.
  2. Do jiných životů se napojujeme pro prozkoumání příčin našich aktuálních životních situacích, ale i pro poznání, které nám dává velmi užitečný nadhled nad smrtí. Z jiných životů dostáváme také potřebná uvědomění, která nám může přinést úlevu v tomto životě nebo připomenutí už nabytých zkušeností.
  3. V jiných životech nic nenapravujeme.
  4. Do jiných dob a časů se můžete napojit, i když v minulé životy nevěříte. Stačí se otevřít možnosti, že se kamsi napojíte, třeba sami na své podvědomí, kde objevíte pro vás důležité informace. Já nevím, kam se kdo napojí, to ví pouze daný člověk. Opravdu ani v důsledku nezáleží, kam se reálně napojíte, protože stejně se napojíte na to, co potřebujete vědět. Stačí se otevřít sám/a sobě.
 • 9. Jaký je rozdíl mezi vedenou meditací a hypnózou?
  • Oba stavy jsou soustředěnými stavy mysli, ve kterých se běžně nenacházíme. Jsou tedy pozměněnými stavy mysli, obdobně jako stav spánku. Každý stav má své možnosti či účel.
  • Vedenou meditaci či relaxaci také nabízím, je velmi vhodná pro uvolnění a zklidnění, což někdy může být to jediné, co vlastně klient v danou chvíli potřebuje.
  • Ovšem pro zpracování informací, které máme již uložené v našem archivu podvědomé mysli, vedená meditace není dostatečná. Vedená meditace nás může zklidnit natolik, že se silně soustředíme a dostáváme se do hypnózy, ale tím využitelnost meditace končí. Ve stavu hypnózy se pak napojujeme na podvědomí.
 • 10. K čemu je vhodná vedená meditace?
  • K relaxaci a uvolnění. K poznání prvního kroku stavu plného soustředění, ze kterého můžete jít o další krok dál a napojit se na své podvědomí. Skrz vedenou meditaci se můžete naučit, jak se sami můžete uvolnit.
 • 11. Co je nahrávka hypnoterapie na míru?
  • Nahrávku sezení pro vás zpracuji buď z již proběhlého sezení hypnoterapie nebo z údajů, které mi dodáte skrz krátký hovor a díky kterým bude pro vás proces hypnoterapie individuální a přijatelný.
  • Na rozdíl od obecných nahrávek hypnoterapií a relaxací (zatím v přípravě), si můžete objednat nahrávku, kterou si poslechnete v jakýkoliv moment, opakovaně pro posílení účinku nebo si můžete zjistit, jak hypnoterapie probíhá a zároveň si již zpracovat nějaké lehké a příjemné téma.
  • Vhodným tématem na nahrávku z dodaných informací je posílení pozitivních pocitů a emocí, např. posílení vůle, vnitřního klidu, radosti, sebevědomí.
  • Nahrávku můžete použít i jako návod, jak se zklidňovat, uvolňovat a napojovat se na své nitro.
Inteligentní koučink mysli
 1. 1. Proč je nabízený koučink inteligentní?
  1. Alex Wissner-Gross popsal inteligenci jako sílu, která maximalizuje svobodu skrz možnosti. Za mě je to jediný přijatelný popis inteligence a zároveň se spojuje s mým přístupem osobním i s přístupem, který nabízím v rámci sebepoznání v analýzách mysli, kdy jdu cestou ke své vyzrálosti nebo v nějakém bodě napomáhám druhému člověku na jeho cestě k vyzrálosti. Čili ineligence je v tomto pojetí pro mě shodná s vyzrálostí.
  2. „Inteligence je síla F, která působí tak, aby maximalizovala budoucí svobodu jednání neboli udržovala otevřené možnosti, a to s určitou silou T, s rozmanitostí možných dostupných budoucností S až do určitého budoucího časového horizontu τ. Stručně řečeno, inteligence se nerada nechává chytit do pasti.“ – Alex Wissner-Gross
  3. Vedu člověka k (sebe)poznání, tudíž k jeho vlastní vyzrálosti. Sebepoznání a vyzrálost je neustálý proces, který můžeme projít pouze každý sám za sebe. Procházíme jako jedinci také poznáním a procesem vyzrálosti jako společnost či civilizace. Společnost či civilizace může být vyzrálou, pokud polovina a více jedinců jsou vyzrálí. Vyzrálý člověk, můžeme říci inteligentní, je sebeuvědomělý, zodpovědný a díky tomu je schopen si zajistit možnosti k jeho svobodě. Nabízím klientům i blízkému okolí nápomoc ve chvílích, kdy jsou nějakým způsobem ve svém poznávání v životě zablokovaní a nejsou schopni se posunout dál, případně když jejich aktuální situace je náročná. Taková nápomoc může být v nalezení možností či řešení pro danou osobu nebo v sebepoznání.
  4. Inteligentní koučink mysli vědomé je zaměřen nejen na vyzrálost čili inteligenci, ale je také veden inteligentním způsobem, kdy klientům dávám možnosti. Provázím klienty k jejich vlastním myšlenkám, kteří promýšlí do hloubky, protože povrchní myšlení nepřináší hluboká poznání ani důkladné vyjasnění mysli. Provázím klienty k hledání způsobů, jak si pomoct, jak se dál posunout nebo si objevit, co v danou chvíli skutečně potřebují, namísto nereálných a klientům nevlastním očekáváním či snům, které jsou honbou za iluzí. Honbou za iluzí se nesoustředíme na vytváření si reálných možností a realizaci vhodných příležitostí.
 • 2. Čím je jiný inteligentní koučink než ostatní?
  • Nemám potřebu se srovnávat, nepotřebuji se totiž oddělovat od druhých nebo být sebestředná. Nenabízím odlišnost, nabízím pouze svůj um a poznání. Každý z nás máme svůj um a poznání a myslím si, že není na škodu poznat více koučů, hypnoterapeutů, lékařů nebo přátel, protože každý druhý člověk nám může dát něco jiného, což je samozřejmě vzájemné.
  • Důležitý je cíl, kterým je pro mě vyzrálost. Vyzrálost přináší řešení na úrovni jedince, ale také na úrovni společnosti i civilizace, které nás trápí nebo kterým spíš věříme, že řešit potřebují nebo že nás dokonce ohrožují. Neuvědomělost a nevyzrálost je velmi zranitelná a zneužitelná. Neumíme-li si pomoct, nejsme schopni pracovat s informacemi a tudíž neumíme posoudit reálnost hrozby, pak si i z pouhé idey sami vytváříme hrozbu, na kterou pak reagujeme.
  • Součástí inteligentního koučinku je právě učení se pracovat s informacemi, ať už s našimi osobními nebo externími. V dnešním světě nevadí záplava informací, důležitější je umět informace relevantně posuzovat a zpracovávat.
 • 3. Na co se inteligentní koučink zaměřuje?
  • Na práci s informacemi, s vnitřními v naší mysli i s externími informacemi. Což znamená vyjasňování si, hluboké promýšlení situace či tématu, hledání svých možností a možných řešení, a uvědomování si své reality čili uvědomování si sebe a svého poznání, případně jaké další poznání potřebujeme pro své záměry a cíle.
  • Zaměření je na denní změny čili denní cíle. Cíle tvoří malé kroky či aktivity, které v důsledku vedou k přirozené změně nás, potažmo ke změně naší situace. Cíl dlouhodobý se může měnit, a to velmi přirozeně, proto cíl dlouhodobý je důležitý pro vás osobně, ale v rámci mého kounčinku je tento cíl vedlejší. Já vás provedu takovými změnami a kroky, které vám umožní dosáhnout reálných cílů, a také abyste si v budoucnu uměli do cílů dojít sami nebo jen s minimální pomocí.
  • Bez změny nás či našeho přístupu se sama naše situace nezmění. Proto můj přístup je zaměřený prvotně na (sebe)poznání a (sebe)uvědomění, abychom rozeznali své možnosti a schopnosti, abychom si uměli důkladně promyslet své záměry, uměli se rozhodnout, uměli se překonávat, uměli si pomoci a také si hledat prostředky či zdroje pomoci včetně zdrojů informací, abychom uměli realizovat záměry svým vhodným způsobem, uměli průběžně hodnotit relevantnost záměru, uměli efektivně reagovat na změny, uměli ukončit aktivity a abychom také uměli vyhodnotit zkušenost čili hodnotu našeho poznání pro své další budoucí jednání.
  • Také se zaměřujeme na již nabyté zkušenosti, které velmi často opomíjíme a nevyužíváme.
  • Můj přístup koučování není standardně omezen počtem sezení. Naplnění cíle nemůže být ohraničeno konkrétním časem, aniž bychom nezapojili tlak, stres a manipulaci, což logicky ovlivňuje celou zkušenost i cíl. Dosažení změny čili záměru je závislé na nás samotných, bez časového omezení. Volba počtu sezení nebo rozložení sezení v čase je na vás, ať už se potkáme jednou nebo 1x týdně, 1x ob týden, 1x měsíčně nebo různě. Pokud chcete prožít změnu, je potřeba mít zodpovědnost za svou změnu. Ovšem každá změna má svůj čas. Proto i s poznáním vhodnosti vaší změny vám mohu pomoci.
  • Jakmile necháme svůj proces (sebe)poznání přirozeně plynout, pak jsme schopni dosahovat takových záměrů a cílů, kterých nejsme schopni dosáhnout, když jich pouze chceme nebo musíme dosáhnout. Soustředím se na vývoj, rozvoj a přirozené změny, záměr či cíl je v podstatě vedlejším zaměřením.
  • V každý moment máme jasno o kroku následujícím, i kdyby tím krokem měla být pauza nebo spontánní aktivita. Pak víme, že se posouváme a jdeme dál, bez stresu a nátlaku.
  • Pokud potřebujete, aby vás někdo postrkoval dopředu a proto hledáte kouče, pak možná nejste vnitřně připraveni na změnu či její realizaci. Což ovlivňovat nechci. Pomohu vám si vyjasnit, zda jste připraveni, co vám možná chybí k rozhodnutí nebo realizaci. Mohu vám pomoci si promyslet a naplánovat první kroky, případně si vyjasnit vůbec skutkovou potřebu vašeho záměru. Pomohu vám si objevovat vhodné způsoby motivace, najít si pomocné kotvy a možnosti podpory, ale bič v jakékoliv formě ode mne nečekejte. Bič je nástroj manipulativní, proto ho využívat nechci. Každý máme své tempo a svobodnou vůli.
  • Stejně jako život nás nepotřebuje jakkoliv tlačit a manipulovat, tak ani já tuto potřebu nemám. Nemám cíl vás dostat do vašeho cíle. U koučování klientů nemám cíl, což mi dává možnost klienty vést inteligentně.
  • Podle potřeb, na které si postupně přicházíte a kterým se postupně otvíráte, můžu být vaším dotazujícím se kritikem, realistou nebo snílkem. Můžu vám být potřebným zrcadlem, abyste viděli a uvědomili si vše potřebné o sobě, o své situaci nebo o svých záměrech. Ovšem nakonec jednáte sami za sebe a pro sebe.
  • Vedu klienty k odbourávání takového tlaku a stresu při realizaci záměrů, jenž zbytečně negativně neovlivňuje celý proces poznávání i zdraví. Můj koučink dále vede k rozpoznávání manipulace, včetně sebe-manipulace, kdy nás a naši pozornost nevhodně ovlivňují záměry druhých, které ovšem pro nás správné třeba nejsou. Přebíráme si cíle druhých, chceme mít zkušenost druhých, chceme být druhými. Mé koučování vede k hledání si svých zkušeností, k žití svého života a k objevování si svých možností i příležitostí.
  • Mé koučování vede k sebepoznání otevřeným a svobodným způsobem k neustálému procesu rozvoje a přirozených změn, které nám umožňují si vybírat nové vhodné životní cesty, interakce nebo nové výzvy.
 • 4. Je možné koučovat také dlouhodobé profesní cíle?
  • Ano, k těmto cílům využívám strukturovaný koučink.
  • V případě zájmu koučink těchto cílů může být propojen s inteligentním koučinkem nebo s hypnoterapií.
Kompletní či alternativní analýza mysli
 1. 1. Co zahrnuje kompletní analýza mysli?
  1. Jedná se o propojení inteligentního koučinku a hypnoterapie, případně s vedenou meditací/relaxací.
  2. Nebo další možností je alternativní analýza mysli.
  1. Alternativní sezení umožňuje dle potřeb klienta vizuální doplňky (obrazy, karty), auditivní doplňky (hudba, zvuky okolí či přírody) nebo doplněním pro kinestetiky (měkká/vlastní deka, procházka). Jedná se o doplňky, díky kterým se lépe napojujeme na svou mysl.
  2. Pro odvedení dobré práce na nás samotných se potřebujeme uvolnit a cítit se přirozeně, proto prvním krokem může být nalezení nejvhodnějšího způsobu právě pro vás, skrz který se napojíte na svou mysl (vědomou i podvědomou). Je zajímavé, že například Tarot karty či jiné karty s vyobrazením či moudrem jsou báječnou bránou k našemu nitru.
  3. S alternativním doplňkem se může délka sezení prodloužit. Pokud tomu tak není, sezení může být standardních 60 minut.
  4. Může se také jednat o pouhé potřebné vytvoření prostoru a dostatečného času pro klienta, tudíž prodloužení sezení koučinku nebo hypnózy na 90 minut.

Zdarma konzultace
 • 1. K čemu se dá využít konzultace?
  • Konzultace je stručný rozhovor, kdy mohu odhadnout, zda vám mohu pomoci nebo vám v danou chvíli navrhnout případně jiné možnosti.
  • Uslyšíte také můj hlas, případně mne uvidíte při online hovoru.
  • Můžete se zeptat, co by Vás zajímalo k nabízených analýzám mysli, co jste nenašli na mých stránkách.
 • 2. Kdy se konzultace koná a jak je dlouhá?
  • Jednou měsíčně, a to poslední čtvrtek v měsíci. Mezi 9:30 – 12:00 a 13:00 – 15:30.
  • Konzultace probíhá do 13 minut v blocích po 15 minutách.
Zdarma seminář
 1. 1. O čem je seminář?
  1. Seminář je prostor pro společné (sebe)poznávání, naslouchání si a diskuzi.
  2. K myšlence semináře mě dovedla neustálá cenzura a návrhy k ještě rozsáhlejší cenzuře. Proto nabízím prostor ke společné osvětě, než odsouhlasíme cenzuru nehledě na důvod. Možná najdeme i jiné možnosti než aplikování plošné cenzury. Možná si uvědomíme, jaké skutečné dopady v dnešní době může mít cenzura. Možná přijdeme na nereálnost našich obav, nevím. Vím ale, že diskuze a naslouchání si může vést k objevení možností i podpory.
 • 2. Jaká je náplň semináře?
  • Následující body semináře jsou návrhem:
 • Reálnost desinfomrace, misinformace, strachu vs. (ne)uvědomělost a naše víry.
 • Manipulace a učení se rozpoznávat manipulaci svou i z okolí. 
 • Externí řešení vs. vlastní řešení.
 • Komentáře a emotivní povrchnost vs. diskuze a promýšlení
 • Jak se můžeme soustředit na relevantní informace (zdroje, reakce, komentáře, zprávy).
 • Jak můžeme začít poznávat informace a jejich zdroje.
 • Diskuze s posouzením informací, postojů, respektování druhého, hledání konsensu
 • 3. Kdy se koná seminář?
  • Seminář nabízím pouze pro zájemce, proaktivně seminář nenabízím, takže nevypisuji termíny.
  • Nejde-li se zájemce, byť jen jeden, najdeme společný čas a seminář naplánujeme. Pak tento termín zveřejním.
  • Předpoklad trvání semináře je 60 – 90 minut. V případě zájmu nebo větších diskuzí může proběhnout navazující seminář(e).

Jak můžu objednat sezení nebo nahrávku na míru?
 1. V tuto chvíli objednávejte sezení i nahrávku přes možnosti uvedené na stránce Kontakt, prosím. Děkuji Vám.
 2. Mohu doporučit vhodné přístupy, ze kterých si klient vybírá. A protože mým přístupem je vedení k možnostem a svobodě, tak je možnost v průběhu cokoliv změnit či doplnit, stačí se vzájemně dohodnout.